Üyelik Sözleşmesi

Üyelik.  Sözleşmesi 


1-TARAFLAR

İş bu Üyelik Sözleşme’si bir tarafta 1750/2 Sokak No:10/A Mevlana Mahallesi Bornova/İzmir adresinde faaliyet gösteren, Tibet Uçak Ekipmanları Endüstriyel Ürünler Matbaa Sanayi Dış Ticaret LTD. ŞTİ.( bundan sonra kısaca “ www.kevbox.com ” veya “Şirket” olarak anılacaktır)

ile

“Üye” veya “Ziyaretçi” olarak alan adlı web sitesi veya mobil uygulama ya da www.kevbox.com’a ait diğer platformları kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır).

Sözleşmede ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcının www.kevbox.com’ a ödeyeceği lisans bedeli karşılığında yararlanmak istediği kitap, dergi, e-kitap, e-dergi, video , eğitim videoları , kurslar, elektronik çizgi roman ve diğer ürünler için www.kevbox.com sitesini ve/veya Kevbox  Mobil uygulamasını kullanmasına ilişkin tarafların hak ve borçlarının düzenlenmesidir.

2.2 İşbu Sözleşme, www.kevbox.com  tarafından muhafaza edilecek olup, Kullanıcı tarafından her zaman Kevbox web sitesinden veya uygulamasından veya Üyelik Sözleşmesi linkinden ulaşılabilir olacaktır.


3-KULLANICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1- Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve www.kevbox.com alan adlı internet sitesinde veya Kevbox.com mobil uygulamalarında (her bir mobil uygulama, ilgili uygulama mağazası kuralları gereği istisnai olarak değişik hüküm ve koşullar içerebilir) yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

3.2- Kullanıcı, www.kevbox.com  tarafından Platformlarda sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının www.kevbox.com  veya uygulamalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3.3- Üye, www.kevbox.com  tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup,  www.kevbox.com bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

3.4- Kullanıcı ve/veya Üye,  www.kevbox.com‘ a üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu hemen  www.kevbox.com     bildirmeyi; www.kevbox.com üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.5- Kullanıcı, www.kevbox.com  Platform’ları üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

3.6- Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca her hangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7- Kullanıcı, www.kevbox.com Platformlarından sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile www.kevbox.com tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8- Kevbox.com ‘a ait web sitesi, mobil uygulama ve diğer her türlü Platform’daki Kevbox.com logosu ile Platform’ların, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı www.kevbox.com aittir. Kullanıcı, Platformlarından birisinin veya tümünün içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9- Kullanıcı, www.kevbox.com Platform’lar aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri içeriklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten içeriği yayınlayan Kullanıcının sorumlu olduğunu ve www.kevbox.com hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik yayınlanması durumunda, bu içeriğin www.kevbox.com  yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olması veya www.kevbox.com  tarafından bu şekilde değerlendirilmesi durumunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu, Kullanıcı olarak içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10- Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin www.kevbox.com  ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.

3.11- Kullanıcı, www.kevbox.com Platformlarını ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, Platformlar aracılığıyla ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. www.kevbox.com kendi takdirine göre, wwwkevbox.com  Platformlarını bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme, üyelikleri askıya alma  ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

3.12- Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin www.kevbox.com  tarafından sonlandırılması durumunda www.kevbox.com’ dan herhangi bir hak talep edemez.

3.13- Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;


A.Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı www.kevbox.com’ dan  talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla www.kevbox.com herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,

B.İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde www.kevbox.com  zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

C.İhlal nedeniyle www.kevbox.com  adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, www.kevbox.com  bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

D.İhlali nedeniyle www.kevbox.com  doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte www.kevbox.com  ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Şirketin Yetkileri

4.1. Şirket  her zaman tek taraflı ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın www.kevbox.com’ da yer alan içerik, görüntü ve ürünler üzerinde değişiklikler yapabilir, bunları www.kevbox.com’ dan  tamamen kaldırabilir, özelliklerini ve platformlarını değiştirebilir. Kullanıcı www.kevbox.com’ da  yer alan içerik, görüntü ve ürünler üzerinde yapılan değişiklikler sebebiyle Şirket’in  sorumluluğuna başvuramaz.

4.2. Şirket, bu sözleşmenin öngördüğü hallerde veya teknik zorunluluklardan dolayı her zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın Kullanıcı’nın www.kevbox.com’ a erişimini devamlı veya geçici olarak durdurabilir veya sınırlayabilir. Bu durumdan dolayı Kullanıcı Şirket’in  sorumluluğuna başvuramaz. Şirket  uzun zamandır kullanılmadığını tespit ettiği hesapları herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak kapatabilir. Şirket  Kullanıcı’nın hesabını işbu Sözleşmeye aykırı şekilde kullanıldığını tespit etmesi halinde işbu Sözleşmeyi feshederek, Kullanıcının hesabına erişimini sınırlama veya tamamen engelleme hakkı saklıdır. 

4.3. www.kevbox.com ’da yer alan reklam ve sair tanıtımlar üzerinde tasarruf etme hakkı münhasıran Şirket’e ve Şirket’in yetki verdiği kuruluşlara aittir.

4.4. Şirket  herhangi bir bildirimde bulunmak zorunda olmaksızın ve tek taraflı olarak Kullanıcı tarafından kullanım hakkı ücretsiz olarak elde edilmiş www.kevbox.com  erişimini sonradan ücretli hale getirebilir. Bu durumda Kullanıcının www.kevbox.com’ u kullanmaya devam etmesi kullanım hakkı bedelini ödemesine bağlı olacaktır. 

4.5. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi, ifası veya Kullanıcı’nın www.kevbox.com’ u kullanımı sırasında Kullanıcı’nın Şirket tarafından edinilen kişisel verileri işbu sözleşmenin 5. Maddesi, Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Şirket tarafından korunacaktır.

4.6. Şirket , www.kevbox.com web sitesi ve mobil uygulamasının kullanılması sırasında ve Kullananın www.kevbox.com  içerik ve ürünlerinden yararlanması sırasında ortaya çıkabilecek sorun ve zararlardan sorumlu değildir.

4.7. Şirket, www.kevbox.com web sitesinin ve uygulamasının kesintisiz olarak hizmet vereceğini, hatasız olduğunu/olacağını, belirli seviyede bir performans göstereceğini, web sitesi veya uygulamanın kullanılmasıyla belli sonuçların elde edileceğini veya Kullanıcının kullanım amacına uygun olacağını garanti etmemektedir. Şirket www.kevbox.com ‘da yer alan herhangi bir içerik veya bilginin bilimsel doğruluğunu garanti etmemektedir. 

4.8. www.kevbox.com  içerikleri sebebiyle veya bunların kullanımı sırasında Kullanıcı ve/veya Kullanıcı’nın kullandığı cihaz ve/veya donanım ve/veya uygulamalardan kaynaklı olarak Kullanıcı’nın bilgisayarlarında, yazılım, donanım ve ağlarında ortaya çıkabilecek hasarlardan, veri kayıplarından ve sair zararlardan Şirket sorumlu değildir. Kullanıcı bu maddede belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmiş olmasından kaynaklı zararlarının tazmini için Şirket’in sorumluluğuna başvuramaz.

4.9. www.kevbox.com ‘um veya içerdiği içerik, görüntü ve ürünlerin Kullanıcı tarafından kullanılmasından kaynaklı Hak Sahiplerinin telif ve mülkiyet haklarının ihlal edilmesinden ve bu ihlallerden doğan zararlardan Şirket sorumlu değildir. 

4.10. Şirket , www.kevbox.com ‘um ürün, fiyat ve özellik güncellemeleri sırasında meydana gelen teknik nedenlere dayalı hatalardan sorumlu değildir. Şirket ,  www.kevbox.com versiyon güncellemeleri sebebiyle Kullanıcı nezdinde ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir. 

4.11. www.kevbox.com ‘um Kullanıcı tarafından hukuka aykırı şekilde veya hukuka aykırı herhangi bir amaçla kullanılması ve bu sebeple üçüncü kişiler veya kamu nezdinde ortaya çıkabilecek doğrudan, dolaylı veya yansıma zararlardan Şirket sorumlu değildir.

4.12. İşbu Sözleşme ile Kullanıcı’nın sorumluluğunda olduğu belirlenen hususlardan dolayı Şirket’in herhangi bir suretle zarar tazmin etmesi, davaya taraf olması veya sair suretle zarara uğraması halinde Kullanıcı Şirket’in zararlarını tazmin edecektir. 

4.13. İşbu Sözleşmeye göre Şirket’in sorumluluğunun sınırlandığı hususlar da dahil olmak üzere Şirket’in, www.kevbox.com ‘a ilişkin olarak sorumlu tutulduğu durumlarda Şirket’in üçüncü kişilere ve Kullanıcı’ya olan sorumluluğu Kullanıcı tarafından Şirket’e ödenen lisans bedeli ile sınırlıdır.


5-GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

5.1.www.kevbox.com Platformlarını kullanmanız ve sadece kullanıcı olarak kalmanız veya üyeliğinizi tamamlayarak Üye olmanız halinde (“Üye”) aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

5.2.Platformlarımızın amacı Kullanıcılara özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulmasıdır. Bu nedenle Platformlarımızda ait tüm kanallardan gerçekleştireceğiniz alışverişlerde kişiye özel sunduğumuz hizmetlerden ve avantajlardan faydalanabilirsiniz veya bilgilerinizin paylaşmasını istemediğiniz takdirde Platformlarımızı sınırlı özelliklerle kullanarak buna izin vermeyebilirsiniz.

5.3.Eğer sadece ziyaretçi olarak kalır ve sayfalarımızı üye olmadan ziyaret ederseniz, sizinle ilgili yasal zorunluluklar haricinde bir bilgi toplamayız.

5.4.Eğer, çerezlere (cookie) izin verirseniz (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil cihazınızda kullandığınız tarayıcı programındaki ayarlarda sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) sizinle ilgili bazı ek bilgilere erişmemiz söz konusu olur.

5.5.Eğer, ayrıca bize Üye olursanız, Size eksiksiz şekilde hizmet sunmaya çalışabiliriz. Üye’liğinizi kayıt altına almak ve sizi diğer Üyelerden ayırmak adına; isim, soy isim, doğum tarihi, medeni durum, yaşanılan şehir ve semt, eğitim durumu, cinsiyet ve sizinle iletişim kurmak için; cep ve iş telefon numaraları ve elektronik posta bilgileriniz veya üyesi olduğunuz sosyal medya platformu üzerinden sağlanan bilgileriniz tarafımızdan toplanabilir. Hizmetlerimiz kapsamında elektronik cihazlar üzerinden alınan konum verileri de işlenebilir. İlerleyen dönemlerde Üye’lere olan faydalarını artırmak amacıyla, ilgi alanları, aile ile ilgili bilgiler gibi ek bilgileriniz de alınabilecektir.

5.6.Üye olmak için doldurduğunuz formda yer alan kişisel verileriniz; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek, üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek gibi amaçlar ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içine veya yurt dışına aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenecek olup işbu program dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.

5.7.Üyeler, program kapsamında kişisel bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri yapabilir veya bu güncellemelerin yapılmasını talep edebilir. www.kevbox.com , Üye ile SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, elektronik posta ve diğer elektronik iletiler ve diğer gönderim şekilleri ile iletişime geçebilir. İşbu Üye’lik dahilinde kampanya, elektronik bülten ve sair yollar ile elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde, dilediğiniz zaman bu onayınızı  http://www.kevbox.com/bize-ulasin.html

sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile www.kevbox.com  ile irtibata geçerek ayrılma isteğinizi ileterek listeden çıkabilirsiniz. www.kevbox.com  bu şekilde gönderim listesinden çıkışını sağlayacaktır.

5.8.Üye, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkına haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz.

5.9. www.kevbox.com  tarafından işlenen kişisel verileriniz 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde tarafımızca idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanacaktır.

5.10. Üye’nin kişisel verileri üzerindeki diğer hakları ve kişisel verileri işleme ilke ve yöntemleri ile verilerle ilgili alınan idari ve teknik güvenlik önlemleri hakkındaki detaylı bilgilere www.kevbox.com  adresli internet sitemizde bulunan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamız’a inceleyebilirsiniz.


6.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 

6.1. İşbu Sözleşme Taraflarca herhangi bir sebep gösterilmek zorunda olmaksızın ve tazminat sorumluluğu doğmaksızın 15 (on beş) gün önceden yapılacak bir bildirimle her zaman feshedilebilir. Kullanıcı  www.kevbox.com web sitesinde  ve mobil uygulamasında yer alan talimatları izleyerek Sözleşme’yi feshedebilir. Şirket işbu sözleşmeyi Kullanıcıya elektronik posta yolu ile yolu ile bilgilendirme yapmak suretiyle feshedebilir.”. Tarafların, Sözleşme’nin sona ermesinden önce doğan hakları saklıdır.

6.2. Kullanıcı’nın www.kevbox.com ‘u hukuka aykırı şekilde ve/veya hukuka aykırı amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde Şirket Kullanıcının hesabına erişimini derhal engelleme veya sınırlandırma ve işbu Sözleşmeyi feshetme ve Kullanıcıya işbu Sözleşme ile tanınan lisans hakkını önceden haber vermeksizin iptal etme ve varsa zararlarının tazminini Kullanıcıdan talep etme hakkı saklıdır. Sözleşme’nin bu sebeple veya başka bir haklı nedenle feshedilmesi halinde Tarafların tazminat talep etme hakları saklıdır. 

6.3. Doğal afet, savaş, deprem, sel, yangın, grev, altyapı ve internet arızaları ve çalışmaları, elektrik kesintisi gibi mücbir sebep hallerinde tarafların edimlerini ifa edememesi yahut geç veya eksik ifa etmesi hallerinde tazminat talebinde bulunulamaz ve bu haller makul bir süreyi geçmedikçe işbu Sözleşmenin 6.1. maddesi kapsamında bir haklı sebep sayılmaz. 

6.4. Kullanıcı işbu Sözleşmenin sona ermesi üzerine Şirket tarafından talep edilmesi halinde www.kevbox.com  vasıtası ile elde ettiği her türlü içerik görüntü ve sair ürünü imha etmeyi ve kullandığı tüm cihazlardan ve depolama aygıtlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


7.  Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Şirket , dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.


8. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.


9. GİZLİLİK

Kullanıcı’nın işbu Sözleşmenin akdedilmesi veya ifası sırasında www.kevbox.com ‘um kullanım amaçları dahilinde veya dışında olan herhangi bir hak sahibine ilişkin gizli bir bilgiyi edinmesi halinde bu gizli bilgiyi hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve ifşa etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


10. EHLİYET 

Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Sözleşme’nin Tarafı olamaz.


11.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklara Türk hukuku uygulanacaktır ve uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


12. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’in bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.


13. Yürürlülük

13.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz sayılması Sözleşme’nin diğer hükümlerine halel getirmeyecek ve Sözleşme, kalan hükümleriyle yürürlükte kalacaktır.

13.2. İşbu Sözleşmede açıkça belirtilen durumlar hariç olmak üzere, Taraflardan birinin veya her ikisinin işbu Sözleşme’den doğan bir hakkını kullanmaması veya ertelemesi yahut karşı tarafın Sözleşme’yi ihlal etmesine göz yumması veya bir hükmünü değişik şekilde uygulaması, Tarafların işbu Sözleşmeden doğan haklarından feragat ettiği veya talepte bulunamayacağı, bu hükmün kaldırıldığı veya değiştirildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.