Kişisel Verilerin Kanunu Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

("Aydınlatma Metni")


Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Tibet Uçak Ekipmanları Endüstriyel Ürünleri Matbaa Sanayi Dış Ticaret LTD. ŞTİ.  (“Şirket” veya “Kevbox”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


1. KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANILMASI

Kişisel veriler, üyelik sözleşmesi ve/veya verilen siparişler uyarınca toplanmaktadır ve sadece ilgili kişinin açık rızasının bulunması veya Kanunda yer alan hukuki sebeplerden birinin varlığı halinde işlenebilmektedir. Şirketimiz sipariş edilen ürünlerle benzer olan ürünler hakkında tanıtım amaçlı veya kampanya çerçevesinde sadece elektronik yollarla (e-posta veya sms yoluyla) bilgi vermektedir. Bu bilgilendirme ancak ilgilinin açık onayıyla yapılmaktadır. Daha önce vermiş olduğunuz onayınızı geri almak veya kişisel verilerinizin işlenmesini engellemek için (iletişim@kevbox.com) adresine e-posta göndermeniz  gereklidir.

KVKK hükümlerine uygun olarak toplanan kişisel bilgiler belirli amaçlar çerçevesinde kullanılabilecektir. Bunlar;

• Sözleşmeden doğan her türlü haklarınızı elde etmenizi sağlamak, 

• Sipariş verdiğiniz ürünlerle benzerlik gösteren ürünler hakkında bilgi sağlamak, 

• Muhtemel uyuşmazlıkların çözümü, ücret tahsilatı gibi sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve Şirketimizden talep edilen bilgi, ürün ve hizmetleri sağlamak,

• İlgili diğer tüm yasal düzenlemelere (vergi yasaları, sosyal güvenlik yasaları gibi) uyum sağlamak,

• Yönetmelik kurallarımıza uygun hareket edilip edilmediğinin denetlenmesini sağlamak,

• Şirketimizin yeni ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sağlamak,

• Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere ilişkin değişikliklerden haberdar olmanızı sağlamak,

• Şirketimizin resmi web sitesi içeriğinin tüm ilgililer tarafından etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak,

• Kevbox yapılanmasının özellikle girişimciler tarafından yönetilebilmesini sağlamak, 

• Kevbox.com web sitesinin güvenliğini sağlamak, 

• Kevbox.com  web sitesinin geliştirilebilmesi, site yönetimi ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket gibi iç işlemlerde etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak,

• Şirketimize ait reklamların etkinliğini anlamak ve uygun olan reklamların ilgililere iletilmesini sağlamak, 

• Şirketimizin mevcut ve muhtemel yapılanması ile ürün ve hizmetlerine yönelik öneri ve tavsiyelerde bulunmak,

• Kamu otoritelerinin taleplerine karşı gerekli cevabı verebilmek,2. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu veya sadakat programı kapsamına üyeliğiniz sırasında doldurulan üyelik formu ya da internet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formlar, çevrim içi alışveriş uygulamaları, elektronik kitap uygulamaları, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 

Kevbox vasıtasıyla edindiğiniz hizmetler kapsamında ve Kevbox üyeliğinize bağlı olarak işlediğimiz kişisel veriler aşağıdakileri içerebilmektedir:

• Kimlik Bilgileri: Adınız soyadınız, vergi kimlik numaranız, adresiniz. 

• İletişim Bilgileri: Telefon numaranız, e-posta adresiniz. 

• Ödeme Bilgileri: Kredi kartı bilgileri, fatura adres bilgisi, hesap bilgileriniz. 

• Diğer Bilgiler: Müşteri hizmetlerimiz ile çağrı merkezi veya diğer başvuru yolları (e-posta vb.) aracılığıyla yaptığınız görüşme kayıtları, gerçekleştirdiğiniz siparişler kapsamında alışveriş bilgileriniz, IP adresiniz. 

• Kişisel verileriniz hangi yöntem ve hukuki sebeplerle işlenmektedir?

Kişisel verileriniz:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;

• Doğru ve güncel tutularak;

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için;

• İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve 

• İlgili mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

Bu kapsamda öncelikle belirtmek gerekir ki: Kevbox’da sunulan ürünlere ilişkin bilgi almak için Kevbox’a üye olmanız gerekmemektedir. Kevbox’da gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerinizde kişisel verileriniz Kevbox tarafından sizlere önceden bilgilendirme yapılmaksızın işlenmemektedir.


3. Kişisel Verilerin Aktarımı

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan www.kevbox.com   internet sitesi üyelik başvurunuzun alınması, satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, memnuniyet veya şikayet yönetimi, hedef grupları oluşturularak iletişim faaliyetlerinin düzenlenmesi, üye markaların kullanıcılara özel satış, kampanya ve pazarlama faaliyetleri düzenlemesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.kevbox.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tibet Uçak Ekipmanları Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.


4. KVKK Kapsamında Haklarınız Neler ?

KVKK Kapsamında haklarınız neler?

KVKK ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• 5. ve 6.. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak iletebilirsiniz.


5. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi.

Tibet Uçak Ekipmanları Endüstriyel Ürünler Matbaa Sanayi Dış Ticaret LTD. ŞTİ ile aranızdaki ticari/sözleşmesel ilişki ve/veya ilişkiye uygulanabilecek kanuni zamanaşımları ve/veya ilgili yasal mevzuat kapsamında öngörülen veri işleme/muhafaza süreleri ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaçlar sona erene dek yasal ilke ve kurallara uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu süreler sonunda ve/veya sizin talebiniz üzerine yasal koşullara uygun olarak kişisel verilerinizi sileceğiz veya yok edeceğiz veya anonimleştireceğiz.


6. Güncelleme

İleride Gizlilik ve Güvenlik Politikamızda değişiklik yaparsak bu değişiklikleri web sitemizde yayınlanacağız. Üye ve girişimcilerimiz web sitemizi takip etmek ve değişikliklerden haberdar olmak zorundadır. Ayrıca gerekli görülürse bu değişiklikler e-posta yoluyla da bildirilebilir. Değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yayınlanmış olan bir değişiklikten sonra internet sitemizin kullanılması veya bir sipariş verilmesi, söz konusu değişikliklerin ziyaretçimiz veya sipariş veren tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir